Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém Společnosti implementuje práva a povinnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů pro společnost ORANGE PROPERTY s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 27562492
 
I.    OZNAMOVATEL A OZNÁMENÍ
1.    Oznamovatel
1.1 Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.
2.    Oznámení
2.1 Oznámením se rozumí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.
 
II.  VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
1.   Příslušná osoba a kontaktní údaje pro podání Oznámení
1.1 Společnost v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém Společnosti, určený pro přijímání a vyřizování Oznámení.
1.2 Společnost určila následující příslušnou osobou k výkonu činnosti příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů: Jiří Šimon (dále „Příslušná osoba“).
1.3 Příslušná osoba je osobou, která v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti přijímá a vyřizuje Oznámení.
1.4 Společnost umožňuje podání Oznámení písemně, ústně i osobně, a to takto:
·         telefon Příslušné osoby: +420 602304070,
·         e-mail Příslušné osoby: jirisimon@jirisimon.cz
·         prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.jirisimon.cz
·         poštou na doručovací adresu: Jiří Šimon, Národní 364/39, 110 00 Praha 1.
·         osobně po předchozí telefonické dohodě v kanceláři Příslušné osoby: Národní 364/39, 110 00 Praha 1.
·         datovou schránkou: 3i5rpxg
 
2.    Obsah oznámení – totožnost Oznamovatele 
2.1 Dle § 2 odst. 2 ZOO obsahuje Oznámení také údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa.
3.    Nevyloučení oznamovatelů
3.1 Společnost nevylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).
4.   Oznamování ministerstvu
4.1 Způsoby oznamování Ministerstvu spravedlnosti jsou uvedeny na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
5.    Ochrana oznamovatele
5.1 Podmínky nároku na ochranu Oznamovatele a rozsah a obsah ochrany Oznamovatele jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů.
5.2 Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.
6.    Postup Příslušné osoby po podání Oznámení
6.1 Oznamovateli je umožněno podat Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemněi ústně (včetně telefonického oznámení) nebo na jeho žádost osobně.
6.2 Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
6.3 O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:
a)   Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala, nebo
b)   je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
7.   Nakládání s informacemi a s osobními údaji
7.1 S podanými Oznámeními se může seznamovat pouze Příslušná osoba. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.
7.2 Informace o totožnosti Oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů; to platí obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v Oznámení, jde-li o postup podle hlavy III. ZOO.
7.3 Poskytuje-li Příslušná osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci podle § 20 odst. 2 ZOO, je povinna o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
8.   Posouzení Oznámení
8.1 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže:
a)   Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o výsledcích posouzení nevyrozumívala, nebo
b)   je zřejmé, že vyrozuměním o výsledcích posouzení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
8.2 Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.
8.3 Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který Oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje Příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto Příslušnou osobu určil.
O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže:
a)   Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijatých opatřeních nevyrozumívala, nebo
b)   je zřejmé, že vyrozuměním o přijatých opatřeních by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
8.4 Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
9.    Zaznamenávání ústně podaných Oznámení 
9.1 O ústním Oznámení pořídí Příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního Oznámení lze pořídit pouze se souhlasem Oznamovatele. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
10. Evidence a uchovávání Oznámení
10.1  Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v rozsahu:
a)   datum přijetí Oznámení,
b)   jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
c)   shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
d)   datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.
10.2  Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.
10.3  Do evidence, k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k uchovávaným Oznámením má přístup v případě Oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.
11. Vědomě nepravdivé Oznámení - přestupek
11.1  Dle § 23 odst. 1 ZOO se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé Oznámení.
11.2  Za přestupek podle § 23 odst. 1 ZOO lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
12. Vnější oznamovací systém
12.1  Příslušným orgánem pro provozování vnějšího oznamovacího systému je Ministerstvo spravedlnosti.
 
 
V Praze dne 27.7.2023
 
Za ORANGE PROPERTY s.r.o.
Jednatel Jiří Šimon v.r.